श्री गोविंद धाम -भक्त्तांसाठी उपलब्ध सेवा
अनु. मुख्य सेवा / विभाग सेवा यादी /वेळ वार सेवेसाठी अट प्रभूजी / माताजी
1 विग्रह सेवा - श्रृंगार राधा गोविंद श्रृंगार रविवार, सोमवार, मंगळवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
2 विग्रह सेवा - श्रृंगार गौर निताई श्रृंगार रविवार, सोमवार, मंगळवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
3 विग्रह सेवा - श्रृंगार राधा विजय गोविंद श्रृंगार रविवार, सोमवार, मंगळवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
4 विग्रह सेवा - श्रृंगार श्रृंगार दासानुदास रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
5 विग्रह सेवा - श्रृंगार प्रभुपाद श्रृंगार सेवा रविवार ते शनिवार केवळ हरिनाम दिक्षीत भक्तांसाठी प्रभुजी
6 विग्रह सेवा - शयन राधा गोविंद शयन रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
7 विग्रह सेवा - शयन राधा विजय गोविंद शयन रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
8 विग्रह सेवा - शयन गौर निताई शयन रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
9 विग्रह सेवा - शयन शयन दासानुदास रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
10 विग्रह सेवा - पुजा / आरती मंगलभोग पुजा रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
11 विग्रह सेवा - पुजा / आरती राजभोग पुजा रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
12 विग्रह सेवा - पुजा / आरती वैकालिका पुजा रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
13 विग्रह सेवा - पुजा / आरती संध्याआरती पुजा रविवार ते शनिवार केवळ ब्राह्मण दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
14 विग्रह सेवा - दासानुदास मंगलभोग दास्य सेवा रविवार ते शनिवार ब्राह्मण / हरिनाम दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
15 विग्रह सेवा - दासानुदास राजभोग दास्य सेवा रविवार ते शनिवार ब्राह्मण / हरिनाम दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
16 विग्रह सेवा - दासानुदास वैकालिका दास्य सेवा रविवार ते शनिवार ब्राह्मण / हरिनाम दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
17 विग्रह सेवा - दासानुदास संध्याआरती दास्य सेवा रविवार ते शनिवार ब्राह्मण / हरिनाम दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी
18 विग्रह - कुकींग सेवा मंगलभोग कुकींग रविवार ते शनिवार ब्राह्मण / हरिनाम दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
19 विग्रह - कुकींग सेवा राजभोग कुकींग रविवार ते शनिवार ब्राह्मण / हरिनाम दिक्षित भक्तांसाठी माताजी
20 विग्रह - कुकींग सेवा संध्याभोग कुकींग रविवार ते शनिवार ब्राह्मण / हरिनाम दिक्षित भक्तांसाठी प्रभुजी / माताजी
21 विग्रह - हार बनविणे सेवा सकाळी १० ते १ रविवार ते शनिवार केवळ माताजी माताजी
22 विग्रह - वस्तु व्यवस्थित ठेवणे सकाळी १० ते १ रविवार ते शनिवार केवळ माताजी माताजी
23 यज्ञ तयारी सेवा सकाळी ६:३० रविवार ते शनिवार केवळ दिक्षित भक्त प्रभुजी
24 समई स्वच्छता सकाळी - ९ ते ११ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
25 फुले तोडणे सकाळी - ६:३० रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
26 फ्रिज व फुले स्वच्छता सकाळी ९ ते १ मध्ये रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
27 मंदिर पाहुणचार सेवा सकाळी ७ ते १० रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
28 मंदिर पाहुणचार सेवा सकाळी ११ ते १ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
29 मंदिर पाहुणचार सेवा संध्या ४ ते ७ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
30 मंदिर पाहुणचार सेवा संध्या ७ ते ९ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
31 मंदिर - अतीथी प्रचार सेवा सकाळी ५ ते ७ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
32 मंदिर - अतीथी प्रचार सेवा सकाळी ७ ते १० रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
33 मंदिर - अतीथी प्रचार सेवा सकाळी ११ ते १ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
34 मंदिर - अतीथी प्रचार सेवा संध्या ४ ते ७ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
35 मंदिर - अतीथी प्रचार सेवा संध्या ७ ते ९ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
36 मंदिर परिसर ग्रंथ वितरण स्टॉल सकाळी ९ ते १ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
37 मंदिर परिसर ग्रंथ वितरण स्टॉल सायं ४ ते ८ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
38 मंदिर परिसर मासिक पत्रिका वितरण व नोंदणी स्टॉल सकाळी ९ ते १ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
39 मंदिर परिसर मासिक पत्रिका वितरण व नोंदणी स्टॉल सायं ४ ते ८ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
40 दुपारी - अतीथी प्रसाद वितरण काऊंटर दुपारी १२:३० ते १:३० रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
41 अतीथी खिचडी प्रसाद वितरण काऊंटर संध्या ६ ते ८ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
42 किचन - धान्य निवडणे सकाळी ९ ते १ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी माताजी
43 किचन - धान्य निवडणे संध्या ४ ते ६ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी माताजी
44 किचन - भाजी कापणे सकाळी ९ ते ११ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
45 मंदिर रांगोळी सेवा पहाटे / सकाळी रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी माताजी
46 मंदिर - बागकाम सेवा आपल्या वेळेनुसार - सकाळी ८ ते ५ रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
47 स्वच्छता - रस्ता संपूर्ण रस्ता, बसण्याचे टेबल व परिसर स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
48 स्वच्छता - कंपाऊंड भिंत व बॅनर कंपाऊंड भिंत व बॅनर सफाई रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
49 मंदिर स्वच्छता मंदिर हॉल पाय-या स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
50 मंदिर स्वच्छता रेलिंग स्वच्छता - मंदिर परिक्रमा मार्ग रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
51 मंदिर स्वच्छता घंटा स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
52 मंदिर स्वच्छता मंदिर परिक्रमा मार्ग छत-भिंत स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
53 मंदिर स्वच्छता मंदिर सर्व दरवाजे स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
54 मंदिर स्वच्छता मंदिर परिक्रमा मार्ग सर्व खिडक्या व फ्रेम स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
55 मंदिर स्वच्छता प्रभुपाद ग्रंथालय रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
56 मंदिर स्वच्छता प्रभुपाद आल्टर रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
57 मंदिर स्वच्छता गरूडजी-हनुमानजी व जय-विजय अल्टर स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
58 मंदिर स्वच्छता सर्व खुर्ची - टेबल, सोफासेट स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
59 मंदिर स्वच्छता व्यासासन, श्लोक बोर्ड, साऊंड सि. कपाट स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
60 मंदिर स्वच्छता फोटो सफाई / नोटिस बोर्ड रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
61 मंदिर स्वच्छता मंदिर हॉल झाडु मारणे - सकाळी ९:३० वा. रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
62 मंदिर स्वच्छता मंदिर सभागृह भिंती स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
63 मंदिर स्वच्छता - ३ रा मजला सर्व खिडक्या व दरवाजा स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
64 मंदिर स्वच्छता - ३ रा मजला काचा स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
65 मंदिर स्वच्छता - ३ रा मजला छत-भिंती स्वच्छता व झाडु मारणे रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
66 मंदिर स्वच्छता - ३ रा मजला रेलींग स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
67 प्रसादम हॉल स्वच्छता खिडक्या फ्रेम स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
68 प्रसादम हॉल स्वच्छता खिडक्या काचा स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
69 प्रसादम हॉल स्वच्छता सर्व दरवाजे स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
70 प्रसादम हॉल स्वच्छता प्रसाद वितरणचे सर्व टेबल स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
71 प्रसादम हॉल स्वच्छता भिंत सफाई - आतून व बाहेरून रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
72 वेणुधाम सफाई वेणूधाम बाहेरील परीसर स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
73 वेणुधाम सफाई आतून संपुर्ण स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
74 वेणुधाम सफाई ट्युब, फॅन, कपाटे, टेबल, खुर्ची स्वच्छता रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी
75 वेणुधाम सफाई सारवणे सोमवार सर्वांना संधी माताजी
76 बागकाम सेवा तुलसी सेवा रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
77 बागकाम सेवा तृण काढणे रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी / माताजी
78 बागकाम सेवा झाडांना पाणि देणे रविवार ते शनिवार सर्वांना संधी प्रभुजी

Visit Count #
17,28,793
© ISKCON Ravet | All Rights Reserved | SW Version 2.1